Disqus Shortname

आत्ता वाचण्यासारखे :

Huge Crowd for Nashik Kumbhmela Third Shahi Snan despite heavy rain

On 18 sept 2015 nashik city celebrated Mahakumbh parvani with third shahi snan ...
thousands of pilgrim gather and took holy bath in river godavari ...

nashik kumbh mela 2015

nashik kumbh mela 2015

kumbh mela sadhu

russian at nashik kumbh mela 2015

ramkund nashik

nashik kumbh mela 2015

nashik kumbh mela 2015

sadhu nashik kumbh mela 2015

nashik kumbh mela 2015

nashik kumbh mela 2015

shri digambar akhada


shri digambar akhada

nashik kumbh mela 2015

nashik kumbh mela 2015